Co składa się na usługi geologiczne i geotechniczne?

Inżynieria, badania geotechniczne to prace mające na celu zbadanie właściwości gleb wykorzystywanych, jako fundamenty konstrukcji, środowisko do budowy konstrukcji podziemnych, a także ocenę stabilności naturalnych i sztucznych masywów gleby, stoków i zboczy. Usługi geologiczne i geotechniczne dotyczą badań inżynieryjnych w celu przygotowania dokumentacji projektowej, budowy i przebudowy obiektów budowlanych.

Na usługi geologiczne i geotechniczne składają się następujące prace:

 • Gromadzenie materiałów badawczych z ostatnich lat (archiwizacja), systematyzacja, przetwarzanie i analiza tych informacji
 • Rekonesansowa (wstępna) inspekcja terytorium (obserwacje trasy)
 • Teledetekcja terytorium (analiza zdjęć lotniczych)
 • Opracowanie programu prac badawczych, wraz z uzasadnieniem metod badawczych, ich integracji, z uwzględnieniem już dostępnych informacji o naturalnych warunkach przyszłego placu budowy w oparciu o wyniki poprzednich etapów badań na tym lub przyległym terytorium
 • Badanie budowy geologicznej obszaru projektowanej konstrukcji (wiercenie studni inżynieryjnych i geologicznych, polowe badania gleby, badania gruntów fundamentów istniejących budynków i budowli, eksperymentalne prace filtracyjne, szczegółowe obserwacje trasy, modelowanie geologiczne i hydrogeologiczne, prognozowanie, mapowanie).
 • Badania hydrogeologiczne (określenie właściwości filtracyjnych gleb, skład chemiczny wód podziemnych, ocena wpływu wód podziemnych na rozwój procesów geologicznych, identyfikacja źródeł zanieczyszczenia wód podziemnych i zanieczyszczenia, modelowanie hydrogeologiczne)
 • Metody badań geofizycznych (rejestracja promieniowania gamma i inne metody, a także badania sejsmologiczne)
 • Badanie historii rozwoju niebezpiecznych procesów geologicznych i inżynieryjno-geologicznych, ich skali i dynamiki, prognozowanie aktywacji, ocena jakościowa i ilościowa, ocena niebezpieczeństwa i ryzyka rozwoju tych procesów, możliwych szkód
 • Badania laboratoryjne gleb (rozkład wielkości minerałów i cząstek, oznaczanie wytrzymałości i deformacji, właściwości fizyczne, fizyko-chemiczne i chemiczne, klasyfikacja gleby)
 • Badania laboratoryjne wód podziemnych (wody gruntowe) (ogólny skład chemiczny, obecność substancji szkodliwych)
 • Przetwarzanie danych – analiza wszystkich faktycznych materiałów zebranych podczas badań geologicznych i map, tabele z właściwościami gleby, przygotowanie raportu technicznego o warunkach geotechnicznych, zgodnie z dokumentami metodologicznymi i regulacyjnymi.

Badania inżynieryjne – geotechniczne przeprowadzane są w następujących przypadkach:

 • Budowa obiektów o głębszej części podziemnej większej niż 10 m
 • Budowa obiektów w gęstym obszarze miejskim
 • Budowa obiektów na obszarach z rozwojem niebezpiecznych procesów geologicznych i inżynieryjno-geologicznych
 • Budowa obiektów o wysokim poziomie odpowiedzialności i unikalnych obiektów.

Usługi geologiczne i geotechniczne wpływające na budowę

 • Geodezyjne monitorowanie ruchów otaczających struktur otaczających budynki i konstrukcje
 • Monitorowanie stanu naprężenie-odkształcenie podstawy i otaczającej masy gleby, konstrukcje wsporcze części podziemnej
 • Monitorowanie dynamicznego wpływu na masę gleby i budowany budynek
 • Obliczenia operacyjne stanu naprężenie-odkształcenie z uwzględnieniem danych z monitorowania.

Cel usługi geologicznej i geotechnicznej

  Badania należące do usług geologicznych i geotechnicznych to proces produkcyjny wykonywany podczas projektowania, budowy i eksploatacji różnych konstrukcji w celu uzyskania informacji inżyniersko-geologicznych. Informacje te są poszukiwane przez projektantów, specjalistów obsługujących obiekty, a także przez samych inżynierów geologicznych na kolejnych etapach prac geotechnicznych. Dla projektantów, konstruktorów i operatorów informacje geologiczne są środkiem zapewniającym procesy projektowania, planowania, budowy i późniejszej eksploatacji.

   Cel badań geologicznych i geotechnicznych reguluje ilość, jakość i czas uzyskiwania wymaganych informacji inżynierskich. Prace nad uzyskaniem tych informacji mają na celu zebranie niezbędnych i wystarczających danych na temat naturalnych i technogenicznych warunków badanego obszaru. Ostatnio miało miejsce czysto pragmatyczne podejście geotechniczne – ograniczenie badań do badania właściwości gleby u podstawy konstrukcji, przy poważnej optymalizacji kosztów pracy. Świadczenie usług geologicznych i geotechnicznych wymaga od inżyniera wysokiego profesjonalizmu, doświadczenia w dziedzinie badań oraz zdolności do wykonywania pracy z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć postępu naukowego i technologicznego w badaniach.

Skład prac geologicznych i geotechnicznych obejmuje metody, które pozwalają uzyskać następujące informacje:

 • Ustalenie genezy gleb i historii geologicznej ich powstawania
 • Oznaczanie właściwości fizycznych, fizyko-mechanicznych (wytrzymałość i deformacja), chemicznych i fizyko-chemicznych gleb
 • Identyfikacja egzogenicznych geologicznych i inżynieryjno-geologicznych procesów i zjawisk , takich jak: kras, procesy osuwisk, osunięcia ziemi, procesy torfowiska, powodzie, erozja morska i rzeczna wybrzeża itp. prognoza ich rozwoju podczas budowy.